Chức năng, nhiệm vụ của Trường Mầm non Thực Hành

5/24/2022 9:40:34 AM

1. Tổ chức chăm sóc,  dạy  học và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình  cho trẻ và   trong Trường.

2. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn thực hành thực tập, rèn luyện NVSP cho sinh viên các ngành sư phạm của Trường Đại học Thanh Hoá

3. Phối hợp với khoa Giáo dục và các khoa có đào tạo sư phạm thuộc Trường Đại học Hồng Đức tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm khoa học giáo dục; triển khai ứng dụng các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý giáo dục tiên tiến vào thực tiễn hoạt động của nhà trường; đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục, cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo của các ngành sư phạm.

4. Xây dựng và phát triển Trường theo hướng Trường Thực hành chất lượng cao, tổ chức bồi dưỡng và phát triển học sinh có năng khiếu; xây dựng và phát triển thành Trường Thực hành sư phạm điển hình trên địa bàn Thành phố Thanh Hoá;

5. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và học sinh phổ thông.

6. Quản lí và tổ chức cho cán bộ và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng; tham gia các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Tham gia thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.