Chào mừng hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

8/3/2023 10:26:06 AM
Chiều 1/8/2023. Trường MN Thực Hành tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Những hình ảnh được lưu lại của buổi biểu diễn:
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4569059117991-70d6a147a8e2a8717857da264ccd5b28-20230803102539-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4569059102815-9c70792b75fb378ce012fd2196f1194d-20230803102539-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4569059081572-ff2fa9cd490310dbc3c22434f16a64b3-20230803102540-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4569059078422-be3fa4094c94f16a1719262df13cdb5c-20230803102540-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4569059064416-d32c02f9a256484276dbbb80618ee754-20230803102540-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4569059054057-9915c178ca73d1ae865f3922dad29fe2-20230803102540-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4569059036157-a9eb7a1fe8a6b5d585ad13407357431f-20230803102540-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4569059027325-7d7dbe0164722dd1bd22ee4812955ae4-20230803102539-e.jpg

 

Tin liên quan